Exekutorský úřad v Ústí nad Labem
JUDr. Vratislav Pospíšil
s      o      u      d      n      í             e      x      e      k      u      t      o      r


Vítejte!

 

Exekutorský úřad v Ústí nad Labem, soudního exekutora JUDr. Vratislava Pospíšila, zahájil činnost v roce 2009.
Soudní exekutor je fyzická osoba, na kterou stát delegoval část své soudní moci v oblasti nuceného výkonu exekučních titulů.
Těžištěm činnosti soudního exekutora je tedy nucený výkon exekučních titulů (např. vykonatelných rozhodnutí soudů, rozhodčích nálezů, notářských nebo exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a vykonatelných rozhodnutí v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení).
Soudní exekutor má při této činnosti postavení úřední osoby, vykonává tuto činnost nezávisle, je nestranný, vázán pouze ústavou, zákony a rozhodnutími soudu.

Jak postupovat
1. Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný nebo jeho právní zástupce navrhnout nařízení exekuce podle zákona 120/2001 Sb.o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
Exekuční titul musí být vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.
2. Návrh na nařízení exekuce podává oprávněný exekutorovi. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Návrh musí obsahovat určení konkrétního exekutora, kterého si oprávněný vybral.
Náležitosti návrhu
 1. Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný nebo jeho právní zástupce navrhnout nařízení exekuce podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.
2. Návrh na nařízení exekuce podává oprávněný exekutorovi. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Návrh podaný soudnímu exekutorovi musí obsahovat určení konkrétního soudního exekutora, kterého si oprávněný vybral. ...více zde